Huishoudelijk Reglement

 

SV Utrecht United

(vastgesteld door de ALV …. 2021)

 

Artikel 1 Voetbal vereniging

 1. De voetbalvereniging SV Utrecht United is opgericht op ….. 2021. Op dit huishoudelijk reglement zijn de statuten van SV Utrecht United van toepassing.

 

Artikel 2 Doel

De afdeling voetbal stelt zich ten doel om:

 1. Voetbalwedstrijden te verzorgen voor de leden;
 2. Trainingen aan te bieden aan leden en aspirant-leden veldvoetbal;
 3. Evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.

 

Artikel 3 Tenue

 1. Het tenue is wit shirt met rode bies, een rode broek en rode kousen.
 2. Leden zijn verplicht tijdens competitie- en bekerwedstrijden het tenue te dragen.
 3. Het bestuur bepaalt welk (merk) tenue en leverancier aan de eisen voldoet.
 4. Bij trainingen en wedstrijden is het dragen van geschikt schoeisel en scheenbeschermers verplicht.

 

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. Leden van de afdeling voetbal zijn eveneens lid van de KNVB.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie (inclusief een kopie legitimatiebewijs en digitale pasfoto vanaf de leeftijd van 12 jaar).
 3. Op basis van de aanmelding besluit het bestuur van de afdeling voetbal over de toetreding van het lid. Het lidmaatschap gaat in nadat de eerste contributie en eventueel entreegeld door het lid is betaald. Het bestuur van de afdeling voetbal kan de toetreding van een lid alleen met redenen omkleed weigeren.
 4. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (e-mail) plaats te vinden voor 1 mei. Een opzegging is pas geldig als het betreffende lid per e-mail een bevestiging van de opzegging van de ledenadministratie heeft ontvangen. Bij opzeggingen na 1 mei is het lid de contributie voor het hele volgende verenigingsjaar verschuldigd.
 5. Het algemeen bestuur van de vereniging kan volgens vastgestelde criteria ereleden en leden van verdienste benoemen als blijk van waardering voor een bijzondere bijdrage aan de vereniging.

 

Artikel 5 Contributie

 1. Elk verenigingsjaar worden in de ledenvergadering met inachtneming van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) de lidmaatschapscategorieën en bijbehorende contributiebedragen vastgesteld. Er kunnen individuele contributies en/of teamcontributies worden vastgesteld.
 2. De contributie wordt in beginsel betaald door middel van automatische incasso. Een lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding de afdeling voetbal om de jaarlijkse contributie te incasseren. Wanneer automatische incasso niet mogelijk blijkt kan het bestuur de contributie op andere wijze innen en ertoe besluiten daarvoor aanvullende administratiekosten in rekening te brengen.
 3. Het bestuur kan nadere regels bepalen voor de inning van de contributies.
 4. Het bestuur kan de vordering van de contributiegelden en eventuele administratiekosten uit handen te geven als een lid in gebreke blijft. De hiermee gemoeide kosten komen volledig voor rekening van het lid.
 5. Als een lid bij beëindiging van het lidmaatschap nog openstaande verplichtingen heeft (contributie en/of boetes) dan zal bij de KNVB een financiële blokkade worden geregistreerd zodat een speler geen lidmaatschap kan krijgen bij een andere voetbalvereniging.

 

Artikel 6 Rechten en plichten

 1. Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, trainingen, vergaderingen en overige activiteiten van de vereniging.
 2. Leden moeten zich houden aan de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement en de gedragsregels, zoals gepubliceerd op de website. Leden moeten aanwijzingen en besluiten van het bestuur opvolgen.
 3. Het bestuur kan aan de leden en aan de ouders en verzorgers van jeugdleden eisen stellen ten aanzien van het uitvoeren van taken voor het team, de afdeling en/of de vereniging.
 4. Het lid moet adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers aan de ledenadministratie doorgeven.
 5. Wanneer niet aan de contributieverplichting wordt voldaan, kan geen enkele aanspraak worden gemaakt op de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

 

Artikel 7 Sancties

 1. Het bestuur kan sancties (boetes, speelverboden, schorsingen) opleggen aan leden en teams die zich niet houden aan:
 2. De reglementen van de KNVB en/of
 3. Het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van de vereniging en/of
 4. Individuele besluiten en/of aanwijzingen van het bestuur en/of
 5. Het tijdig voldoen aan hun financiële verplichtingen.
 6. Bij herhaaldelijke en/of ernstige overtreding van de onder lid 1a t/m 1d vermelde zaken kan een lid worden geroyeerd. Een royement kan uitsluitend schriftelijk /via mail worden opgelegd door het bestuur.
 7. Wanneer bij een team voorafgaande aan of gedurende het seizoen de participatie ten aanzien van team- en/of verenigingstaken naar het oordeel van het bestuur onvoldoende is, kan het bestuur het betreffende team uit competitie nemen en/of het lidmaatschap van aan dit team deelnemende leden beëindigen.
 8. Door de KNVB opgelegde boetes aan een individuele speler moeten door de betrokken speler respectievelijk het betrokken team betaald worden. Als een team niet op eigen initiatief een boete voldoet dan zal de boete omgeslagen worden over de individuele spelers van het team.

 

Artikel 8 Bestuur

 1. Het bestuur beheert de zaken van de afdeling overeenkomstig de statuten en de daarop gegronde reglementen.
 2. Bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd voor een periode van in principe drie jaren en zijn door de ledenvergadering herbenoembaar.
 3. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
 4. Het bestuur stelt functionarissen aan en stelt commissies in die voor de vereniging bepaalde taken uitvoeren.

 

Artikel 8b Vertrouwenscontactpersoon

 1. Het bestuur stelt een of meer vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan.
  VCP en bestuur werken conform het Protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v.
  grensoverschrijdend gedrag- Vertrouwenscontactpersoon van sportvereniging en sportbond, van NOC*NSF.

 

Artikel 9 Ledenvergadering

 1. Tweemaal per jaar wordt door het bestuur een ledenvergadering bijeen geroepen. Op de voorjaarsvergadering wordt de begroting voor het daaropvolgende seizoen vastgesteld. Op de najaarsvergadering wordt het financieel verslag van het voorafgaande seizoen vastgesteld.
 2. Het tijdstip van de vergadering en de agenda worden tenminste twee weken voor de
  vergadering bekend gemaakt via de website en per e-mail aan de leden. De stukken
  behorende bij de agendapunten worden uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.
 1. Voorstellen voor de ledenvergadering moeten ten minste drie dagen voorafgaand aan de ledenvergadering in het bezit van het bestuur zijn. De vergadering beslist of te laat binnengekomen voorstellen al of niet in behandeling worden genomen.
 2. Zowel leden als bestuur kunnen het initiatief nemen tot het uitroepen van een extra ledenvergadering.
 1. In het geval er hoofdelijk gestemd dient te worden over vaststellingen en besluiten heeft ieder ter vergadering aanwezig lid één stem. Een ouder/ verzorger van een jeugdlid heeft namens dit jeugdlid één stem. Machtigingen zijn niet geldig.
 2. Het bestuur kan nadere procedures opstellen omtrent de ledenvergaderingen en stemmingen.

 

Artikel 10 Schade aan eigendommen

 1. Ieder lid moet zorgvuldig omgaan met de terreinen, gebouwen en materialen die eigendom zijn van de vereniging dan wel aan de vereniging beschikbaar zijn gesteld.
 2. Ieder lid is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade kosten voor de vereniging met zich meebrengt, kan het bestuur die verhalen op het lid.
 3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging.

 

Artikel 11 Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement van de afdeling kan alleen gewijzigd worden door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement vereist ten minste tweederde deel van de uitgebrachte stemmen in een vergadering.

 

Gouden Regels

 

 1. We tonen Respect: We tonen respect voor de tegenpartij, scheidsrechters, grensrechters, het kantinepersoneel, kaderleden en elkaar. We schelden en we vloeken niet, we gebruiken geen grove taal, we houden onze handen thuis. We gebruiken geen geweld en we dreigen ook niet met geweld. We laten ons niet discriminerend uit.
 2. We luisteren: Aanwijzingen van kaderleden volgen we onmiddellijk op.
 3. We spreken één taal: De voertaal tijdens het voetballen en trainen is Nederlands.
 4. Ouders zijn supporters: Tijdens de wedstrijden en/of trainingen bepalen alleen de leiders, trainers of scheidsrechters het verloop van de wedstrijd of training. Ouders dienen zich hiervan bewust te zijn dat de spelers onder leiding staan van de kaderleden.
 5. Onze ouders zijn betrokken: De ouders zorgen voor het vervoer van hun kind naar (uit)wedstrijden en trainingen. Ouders van jeugdspelers dienen op zaterdag, tijdens het verzamelen van het team, contact op te nemen met de leider(s), onder andere om aan de leider(s) mede te delen hoe het vervoer van hun kind is geregeld. Het zogenaamde “droppen” is niet toegestaan.
 6. Onze ouders zetten zich in: Ouders zijn bereid zich in te zetten voor de club.
 7. We voetballen in clubverband alleen bij Utrecht United: We nemen niet deel aan voetbalactiviteiten van een andere club, tenzij een overschrijvingsformulier of een verklaring van speelgerechtigdheid door het bestuur is ondertekend.
 8. Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen: Toeschouwers gedragen zich sportief en blijven achter de omheiningen van het speelveld. Is er geen omheining dan blijven de toeschouwers buiten het speelveld.
 9. We sporten gezond en geweldloos: Tijdens het team samenzijn zal ik niet roken, geen sterke drank gebruiken, geen drugs gebruiken en geen wapens dragen.
 10. We passen op: We zijn zuinig en passen goed op het materiaal van de club.
 11. Trainen is voetballen: Wie te weinig traint en/of zich niet aan de regels houdt voetbalt minder dan zijn teamgenoot.
 12. We zijn op tijd: Wie niet op de afgesproken verzameltijd aanwezig is loopt het risico om niet te trainen of te voetballen of bij uitwedstrijden achter te moeten blijven. Je zult in dat laatste geval er zelf voor moeten zorgen om alsnog bij de tegenstander te komen.
 13. We douchen en we ruimen op: Omkleden doen we in de kleedkamer, na het sporten gaan we douchen, voetbalschoenen maken we buiten schoon; we laten niets achter in de kleedkamer, het sportpark of in de kantine, als we rommel zien ruimen we dit op, ook wanneer de rommel van een ander is.
 14. We melden af bij verhindering: Als we verhinderd zijn voor een wedstrijd of voor een training geven we hiervan een dag van tevoren bericht.
 15. Bij schorsing zijn we wel aanwezig: Bij schorsing als gevolg van een rode kaart zal ik toch aanwezig zijn op de zaterdag en gewoon trainen.
 16. Boetes betalen we zelf: Boetes en KNVB? administratiekosten voortvloeiend uit schorsingen betalen de leden zelf.
 17. We betalen op tijd: Alle leden betalen de contributie op tijd.
 18. Als we ons niet houden aan de Gouden Regels wijzen we elkaar daarop. Wie zich niet aan de regels houdt kan op advies van de commissie Gedrag en Sfeer door het bestuur worden geschorst, geroyeerd of geblokkeerd worden bij overschrijving.