VERENIGING

STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: S.V. Utrecht United, hierna te noemen ‘de vereniging’.
  Zij heeft haar zetel te Utrecht, adres: Tirionlaan 3, 3528 BM te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer [—-].
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.


DUUR
Artikel
2

 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni.
 3. De vereniging is opgericht op [datum]


DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
De bevordering van sport- en spelbeoefening onder aanvaarding van de statuten en reglementen van de bonden waarbij zij is aangesloten.

INRICHTING
Artikel
4

 1. De vereniging heeft de mogelijkheid tot het deelnemen aan meerdere sport- en spelactiviteiten. Oprichting van een nieuwe en opheffing van een bestaande activiteit is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de algemene ledenvergadering.
 2. De organen van de vereniging zijn: het bestuur, de algemene ledenvergadering alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.


LEDEN
Artikel
6

 1. De vereniging kent een bestuur, (jeugd)leden, ereleden en donateurs.
 2. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Zij behoeven voor hun  lidmaatschap de toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Voor de uitoefening van, en het deelnemen aan, sportactiviteiten die gebonden zijn aan lidmaatschap van de betreffende sportbonden zal het lidmaatschap van die sportbond ook worden aangevraagd.
 3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden door het bestuur benoemd, al dan niet op voordracht van de leden. Alle bestuursleden dienen met de voordracht akkoord te gaan. Indien het om de benoeming van een bestuurslid gaat, dan met uitzondering van de stem van het betreffende bestuurslid.
 5. Jeugdleden hebben een adviserende stem en mogen op de algemene ledenvergadering het woord voeren.
 6. Er zal ten behoeve van de administratie en financiële afhandeling een gedegen ledenadministratie worden bijgehouden.


VERPLICHTINGEN
Artikel
7

 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 5 na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de bonden, de besluiten van hun organen alsmede de door deze bonden van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven voor zover van toepassing op de door het lid uitgeoefende activiteit;
  c. de belangen van de vereniging niet te schaden;
  d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de bonden namens de vereniging aangaan, voor zover laatst bedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
 2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij niet-financiële verplichtingen zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 4, voor zichzelf alleen door opzegging van het lidmaatschap uitsluiten.
 3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.


SANCTIES
Artikel
8

 1. a. In het algemeen zal een sanctie opgelegd kunnen worden voor zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal een sanctie opgelegd kunnen worden  voor handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bonden.
 2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtreding als bedoeld in het eerste lid, de volgende sancties op te leggen:
  a. berisping;
  b. boete:
  c. schorsing:
  d. royement
  e. terreinverbod.
 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij/zij geen toegang tot de ledenvergadering en kan hij/zij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem/haar bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand nadat het besluit tot schorsing is meegedeeld, in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 4. a. Royement kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  b. Royement kan alleen door het bestuur worden uitgesproken.
  c. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid zo spoedig mogelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
  d. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering en bevoegd is daar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman of raadsvrouw te doen bijstaan.


GELDMIDDELEN
Artikel
9
De inkomsten  van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies van de leden;
 2. donaties, erfstellingen en legaten;
 3. andere inkomsten.


CONTRIBUTIE
Artikel
10

 1. De leden zijn gehouden de verenigingscontributie jaarlijks voorafgaande aan het (wedstrijd)seizoen te betalen. De bepaling van het (wedstrijd)seizoen per activiteit en de wijze van vaststelling van de contributie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het (wedstrijd)seizoen eindigt, blijft niettemin de verenigingscontributie voor het hele (wedstrijd)seizoen verschuldigd.


EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel
11

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. het overlijden van het lid;
  b. opzegging door het lid;
  c. opzegging door het bestuur namens de vereniging;
  d. royement als bepaald in artikel 8 lid 4.
 2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden gesteld, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het (wedstrijd)seizoen en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  b. een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
 5. Een lid dat heeft/is opgezegd, wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het (wedstrijd)seizoen volgend op dat waarin wordt opgezegd, zolang hij/zij niet heeft voldaan aan zijn/haar geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij/zij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde sanctie daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.


BESTUUR
Artikel
12

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden onder wie een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een van de leden fungeert als vicevoorzitter. De bestuursleden worden in de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
 3. Kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering medegedeeld.
 4. Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot aan de aanvang van de betreffende algemene ledenvergadering. De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door het vereiste aantal stemgerechtigde leden, hetgeen uit namen en handtekeningen zal moeten blijken.
 5. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid de inhoud van diens functie vast en doet hiervan mededeling aan de leden.
 6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem/haar opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij/zij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem/haar te wijten is en dat hij/zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 7. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, maar kunnen de door hen redelijkerwijs gemaakte onkosten bij de uitoefening van hun functie declareren.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel
13

 1. De ledenvergadering kan te allen tijde een door haar benoemd bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar en kunnen maximaal twee maal herbenoemd worden. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van diens voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken.


BESTUURSTAAK
Artikel
14

 1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging overeenkomstig de statuten.
  b. Het bestuur is belast met het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering en heeft de dagelijkse leiding van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht in de eerstvolgende ledenvergadering in de open plaats(en) te voorzien.
 3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies of personen die zowel door het bestuur als door de ledenvergadering kunnen worden benoemd.
 4. De taken en functies van deze commissies worden geregeld bij het instellen van de commissies.


BESTUURSVERGADERING
Artikel
15

 1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt, indien aanwezig, de vicevoorzitter als voorzitter op. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter treedt een nader door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen der bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming kunnen  deelnemen.
 3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
 4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voorde inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.


VERTEGENWOORDIGING
Artikel
16

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. De vereniging wordt op de vergadering van de bonden en andere colleges vertegenwoordigd door daartoe, voor zover nodig, door het bestuur gevolmachtigde bestuursleden.
 3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt en het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten.
 4. Bestuursleden, aan wie krachtens de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de berokken rechtshandeling(en) is besloten. Overtreding hiervan kan noch door noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.


REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel
17

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging een zodanige administratiebij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen duidelijk zijn.
 2. Het bestuur en de commissies waarin gelden worden beheerd, stellen jaarlijks voor één mei een begroting op voor het volgende boekjaar.
 3. Het bestuur en de in lid 2 bedoelde commissies brengen – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering – binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de ledenvergadering het jaarverslag uit en leggen, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. Tenzij de algemene ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de najaarsledenvergadering een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 5. De leden van onder lid 4 bedoelde commissie worden jaarlijks gekozen. Zij zijn aansluitend slechts tweemaal herkiesbaar.
 6. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 7. Degene die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich zo nodig voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 8. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 9. Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.
 10. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2, en 3 tien jaar te bewaren.


LEDENVERGADERING
Artikel
18

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks worden tenminste twee algemene ledenvergaderingen gehouden, te weten een in het eerste halfjaar, die de naam draagt van voorjaarsledenvergadering, en een in het laatste halfjaar, die de naam draagt van najaarsledenvergadering.
 3. De agenda van de vergaderingen kan onder meer bevatten:
  a. bespreking van de notulen van de vorige ledenvergadering;
  b. het jaarverslag van de secretaris;
  c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
  d. vaststelling van de begroting;
  e. voorziening in vacatures;
  f. rondvraag.
 4. Voorts kunnen ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
 5. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, met inachtneming van het bepaalde in lid 6.
 6. a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
  b. De uitnodiging geschiedt door middel van de gebruikelijke communicatiekanalen waar alle leden toegang toe hebben onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
  c. Van de termijn van veertien dagen kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, met dien verstande dat dan datum en agenda twee maal vierentwintig uur voor de vergadering ter kennis moet worden gebracht.

 

TOEGANG EN BESLUITVORMING LEDENVERGADERING
Artikel
19

 1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
  b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. bedoelde personen.
 2. a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt , zijn stemgerechtigd. Zij kunnen ieder één stem uitbrengen.
  b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
 3. a. Tenzij anders in de statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
  b. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de voorzitter:
  1. blanco zijn;
  2. ondertekend zijn;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  6. voor ieder verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 4. a. Alle stemmen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
  b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
 5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal gelijke stemmen hebben verkregen.
  b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem/haar en degene die het op een na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meerdere personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
  c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij/zij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Indien ook bij deze stemmingen de stemmen staken, dan beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel, dat niet de verkiezing van personen betreft, is het voorstel verworpen.
 7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
  b. Wordt echt onmiddellijk na het uitspeken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, wanneer een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


LEIDING EN NOTULERING LEDENVERGADERING
Artikel
20

 1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt, indien aanwezig, de vicevoorzitter als voorzitter op. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen, bestuurslid als voorzitter op.
 2. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel
21

 1. Ter verdere uitwerking van deze statuten kan de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. Daarin worden de taken en bevoegdheden van de organen nader geregeld.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.


STATUTENWIJZIGING
Artikel
22

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen en via de gebruikelijke communicatiekanalen, waartoe alle leden toegang hebben, kenbaar maken.
 3. Tot wijziging van artikel 2 lid 1, van artikel 3 en van het derde lid van dit artikel, kan slechts worden besloten met algemene stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin alle leden van de vereniging vertegenwoordigd zijn dan wel bij een referendum, waarbij alle leden schriftelijk zullen hebben verklaard met het voorstel in te stemmen.
 4. Een besluit tot wijziging van de overige artikelen van de statuten behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Een besluit tot statutenwijziging mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de bonden waarbij de vereniging is aangesloten.
 6. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip worden de leden via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht.
  b. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.


ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel
23

 1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daarover van de algemene ledenvergadering, genomen met tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Indien het aantal vereiste stemgerechtigde leden niet aanwezig is, dan wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden waarin drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen over het voorstel tot ontbinding volstaat.
 3. Het bepaalde in lid 2 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
 4. De bestuursleden zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden van toepassing.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan hen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doel, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de vereniging.
 6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan de naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.


SLOTBEPALING
Artikel
24

In alle gevallen waarin noch deze statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur.

VOLMACHT
Notaris